تور کیش

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
730000 تومان
860000 تومان
720000 تومان
710000 تومان
620000 تومان
بین میدان سیری و میدان داریوش
760000 تومان
920000 تومان
750000 تومان
740000 تومان
620000 تومان
میدان امیر کبیر، بلوار دریا
790000 تومان
980000 تومان
760000 تومان
750000 تومان
620000 تومان
میدان سیری (نزدیک بازار پردیس2
930000 تومان
1150000 تومان
880000 تومان
870000 تومان
620000 تومان
میدان پردیس
هلیا
4
B.B
970000 تومان
1330000 تومان
890000 تومان
890000 تومان
620000 تومان
میدان ساحل، رو به روی مجتمع دیپلمات
1000000 تومان
1350000 تومان
960000 تومان
950000 تومان
620000 تومان
میدان امیرکبیر، رو به روی دانشگاه شریف
1160000 تومان
1700000 تومان
1030000 تومان
1020000 تومان
620000 تومان
ضلع جنوب شرقی میدان امیر کبیر
1010000 تومان
1410000 تومان
930000 تومان
920000 تومان
620000 تومان
بلوار رودکی، جنب برج مسکونی - تجاری دیپلمات
1150000 تومان
1730000 تومان
1050000 تومان
1040000 تومان
620000 تومان
خیابان رودکی، جنب ساختمان دیپلمات
1230000 تومان
1760000 تومان
1170000 تومان
1160000 تومان
620000 تومان
میدان پردیس با خدمات ویژه CIP
ویدا
5
B.B
1300000 تومان
1910000 تومان
1210000 تومان
1200000 تومان
620000 تومان
میدان سنایی، بلوار موج با خدمات ویژه CIP
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

730000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

860000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
بین میدان سیری و میدان داریوش
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

920000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
میدان امیر کبیر، بلوار دریا
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

980000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

760000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
میدان سیری (نزدیک بازار پردیس2
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

930000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
میدان پردیس
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1330000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
میدان ساحل، رو به روی مجتمع دیپلمات
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

960000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
میدان امیرکبیر، رو به روی دانشگاه شریف
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1030000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
ضلع جنوب شرقی میدان امیر کبیر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1010000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1410000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

930000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
بلوار رودکی، جنب برج مسکونی - تجاری دیپلمات
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1730000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
خیابان رودکی، جنب ساختمان دیپلمات
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1230000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1760000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
میدان پردیس
توضیحات
با خدمات ویژه CIP
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1910000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1210000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
میدان سنایی، بلوار موج
توضیحات
با خدمات ویژه CIP
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

730000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

860000 تومان

720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
بین میدان سیری و میدان داریوش
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

920000 تومان

750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
میدان امیر کبیر، بلوار دریا
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

980000 تومان

760000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
میدان سیری (نزدیک بازار پردیس2
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

930000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1150000 تومان

880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
میدان پردیس
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1330000 تومان

890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
میدان ساحل، رو به روی مجتمع دیپلمات
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1350000 تومان

960000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
میدان امیرکبیر، رو به روی دانشگاه شریف
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1700000 تومان

1030000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
ضلع جنوب شرقی میدان امیر کبیر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1010000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1410000 تومان

930000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
بلوار رودکی، جنب برج مسکونی - تجاری دیپلمات
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1730000 تومان

1050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
خیابان رودکی، جنب ساختمان دیپلمات
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1230000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1760000 تومان

1170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
میدان پردیس
توضیحات
با خدمات ویژه CIP
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1910000 تومان

1210000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

620000 تومان

موقعیت مکانی
میدان سنایی، بلوار موج
توضیحات
با خدمات ویژه CIP

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده

تور کیش

روزهای رفت

دوشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

مدت اقامت

3 شب 4 روز

تاریخ اعتبار

ویژه مهر

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان

زوج ها

سالخوردگان

معلولین

افراد مجرد

جوانان

متخصصان

خدمات

صبحانه

اینترنت رایگان

ترانسفر فرودگاهی

پرواز/بلیط داخلی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

ملزومات مورد نیاز

کلاه

عینک شنا

لباس شنا

کرم ضد آفتاب

مدارک شناسایی

عینک آفتابی

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

برنامه سفر

: لطفا جهت کسب اطلاعات یشتر با واحد پشتیبانی ما در ارتباط باشید

02166949218

09120487033

با ما در تماس باشید

02166949218